Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Памонти ЕООД, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на онлайн магазин „www.elegantna.eu”, наричан по-долу „ОНЛАЙН  МАГАЗИНА”.

Данни за кореспонденция: sales@elegantna.eu

Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Чл. 2. ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ е достъпен на адрес в Интернет www.elegantna.eu,  чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ОНЛАЙН МАГАЗИНА стоки, включително следното:

1.Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ОНЛАЙН МАГАЗИНА и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация

2.Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ОНЛАЙН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ОНЛАЙН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

3.Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИН;

4.Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ОНЛАЙН МАГАЗИНА, съгласно поддържаните от ОНЛАЙН МАГАЗИН начини за разплащане;

5.Да получават информация за нови стоки предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА;

6.Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.

Чл. 3. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. Доставчикът има право да предоставя правата и задълженията на трети лица, когато това касае приемане, обработка и доставка на поръчани продукти, в зависимост от сключените договорености с тези лица.

Чл. 4. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.elegantna.eu или друго средство за комуникация от разстояние.

(2)По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3)Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ОНЛАЙН МАГАЗИНА в Интернет.

(4)Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5)Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 5. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

Чл. 6(1) За да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА за покупко-продажба на стоки, Ползвателятследва да въведе име и парола за отдалечен достъп, в случаите, в които се изисква регистрация.

(2)Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3)С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” и “Регистрация”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4)Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчикавъзникват договорни отношения.

(5)При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Чл. 7. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика,за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

(2)Договорът се сключва на български език.

(3)Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адресwww.elegantna.eu/obshti-uslovia/.

(4)Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5)Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация наПолзвателя при Доставчика.

(6)За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажбана стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(7)Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(8)Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 8. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

 (1)Извършване на регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИН или предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИН;

(2)Влизане в системата за извършване на поръчки на ОНЛАЙН МАГАЗИНчрез идентифициране с име и парола;

(3)Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ОНЛАЙН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4)Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5)Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6)Потвърждение на поръчката.

Чл. 9. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямоПолзватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ОНЛАЙН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 10. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИН.

(2)Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИН.

(3)Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите преди сключване на договора.

(4)Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5)Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ОНЛАЙН МАГАЗИНпреди сключването на договора за покупко-продажба.

(6)Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИН.

(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 11. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 12. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2)Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следния случай:

-за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

(3)В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови платената от потребителя сума за поръчаната стока не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

Чл. 13. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ОНЛАЙН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2)В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е до 10 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ОНЛАЙН МАГАЗИН.

(3)Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя в срок до 5 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

Чл. 14. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2)Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3)Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

Чл. 15. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 1 месец.

Чл. 16. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

Чл. 17. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателясъгласно Закона за защита на личните данни.

(2)От съображения за сигурност на личните данни на ПолзвателитеДоставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3)Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, описани в тези общи условия.

Чл. 18. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

Чл. 19. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният няма задължение да уведомява изрично Ползвателите на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

(2)Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване отДоставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3)Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 20. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

  • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
  • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
  • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
  • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта наОНЛАЙН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори запокупко-продажба не подлежат на изпълнение;
  • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

Чл. 21. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 22. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 23. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани в духа на разбирателството между страните, а при липса на такова от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 24. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.elegantna.eu.

 

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Доставчикът на услугата е регистриран в Комисията за защита на личните данни като Администратор на лични данни.

ОНЛАЙН МАГАЗИН www.elegantna.eu събира данни от cookies, чрез които подобрява работата на сайта. Повече за cookies може да прочетете тук – http://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-бисквитка.

ОНЛАЙН МАГАЗИН www.elegantna.eu се задължава да не предоставя на трети лица получените лични данни на Ползвателя, освен в случайте, когато същите се изискат от контролни и разследващи органи на Република Бългаия.

Връзка с Комисия за защита на потребителите – kzp.bg

 

Временно не приемаме нови поръчки! Моля, извинете ни за причиненото неудобство. Отмяна

Този сайт използва cookies, чрез които събира информация за посетителите, съобразно нашата политика за защита на личните данни

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close